ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen
(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u als leverancier (Crevil Cosmetics & Pharmceutics Germany GmbH) met ons sluit via de internetsite https://www.elaineperine.de.Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen het opnemen van uw eigen voorwaarden die u kunt gebruiken.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst
(1) Onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten onder de in de artikelomschrijving vermelde voorwaarden.

(3) De overeenkomst wordt via het online winkelwagensysteem als volgt afgesloten:
De voor de aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de "winkelwagen" via de betreffende knop in de navigatiebalk openen en daar op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens uiteindelijk weer weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling.
Als u gebruik maakt van een instant betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) als betaalmethode, wordt u ofwel naar de overzichtspagina van de bestelling in onze online shop gebracht, ofwel wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instant betalingssysteem.
Als u wordt doorverwezen naar het betreffende Instant Payment systeem, maak dan de juiste keuze of voer daar uw gegevens in. Tot slot wordt u teruggestuurd naar onze online shop naar de overzichtspagina van de bestelling.
Voordat u uw bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens opnieuw te controleren en te wijzigen (ook via de "terug"-functie van uw internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.
Door het versturen van de bestelling via de "koop"-knop verklaart u de aanvaarding van het aanbod op een juridisch bindende wijze, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is voor het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U moet er dus voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft gedeponeerd correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch verzekerd is en vooral dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Contractduur / Opzegging voor abonnementscontracten
(1) Het tussen u en ons gesloten abonnementscontract heeft de overeengekomen looptijd. Indien het contract niet door een van de partijen in tekstvorm (bijv. per e-mail) wordt opgezegd 3 weken voor het einde van het contract (tenzij in de desbetreffende offerte een andere termijn is vermeld), wordt het stilzwijgend verlengd met de overeengekomen basistermijn in elk van de gevallen. Indien de basisperiode echter meer dan één jaar bedraagt, wordt het contract slechts met één jaar verlengd.

(2) Het recht op opzegging zonder opzegtermijn om een goede reden blijft onverlet.

§ 4 Bewaarrecht, Behoud van eigendomsrecht
(1) U kunt een bewaarrecht alleen uitoefenen als het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 5 Garantie
(1) De wettelijke rechten op aansprakelijkheid voor gebreken bestaan.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank
(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel als u geen consument bent, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw verblijfplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. Het recht om ook een beroep te doen op de rechter in een andere rechtsgebied blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper
Elaine Perine, geregistreerd handelsmerk van
Crevil Cosmetics & Pharmceuticals Germany GmbH Gmunderstr
. 37
81379München, Duitsland.

info(at)elaineperine.de


Telefoon: 08920062970
E-mail: info@crevil.de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online-geschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/odr.

Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure voor een consumentenbemiddelingsorgaan.
Verantwoordelijk is de Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de.


2. informatie over de sluiting van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de mogelijkheden tot correctie worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. contracttaal, opslag van de contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits .

3.2 De volledige tekst van de overeenkomst wordt door ons niet opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelwagensysteem kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail aan u toegezonden.

4. gedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria voor het koperszegel van de Händlerbund Management AG en daarmee aan de gedragscode van het Ecommerce Europe Trustmark, die beschikbaar is op: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf (https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf) en https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/ (https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/).

5. essentiële kenmerken van de goederen of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

6. prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de koopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstig gemarkeerde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden tijdens het bestelproces apart getoond en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij er gratis levering is toegezegd.

6.3 Indien de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (bankoverschrijving of wisselkoerskosten van kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn.

6.4 Eventuele kosten die voortvloeien uit het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoersvergoedingen van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering wordt uitgevoerd naar een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geregeld.

6.5 De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in het desbetreffende aanbod onder een daartoe bestemde knop weergegeven.

6.6 Tenzij anders vermeld bij de afzonderlijke betaalmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

7. leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daartoe bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod.

7.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen tijdens de verzending pas op u wordt overgedragen wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u een niet door de ondernemer of een andere door hem aangewezen vervoerder zelfstandig opdracht heeft gegeven om de zending uit te voeren.

8. wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden (Deel I).

9. contractperiode / beëindiging

Informatie over de looptijd van het contract en de annuleringsvoorwaarden vindt u in de regeling "Contractduur / opzegging voor abonnementscontracten" in onze algemene voorwaarden (deel I), alsmede in de betreffende aanbieding.

Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in informaticarecht en worden permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie is te vinden op: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

laatste aanpassing: 23.10.2019